เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีววิทยา วิชาเคมี วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และวิชาดนตรี

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการงานการสอน

สังกัด : โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง สังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูอัตราจ้าง จำนวน ๖ อัตรา
(๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
(๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) จำนวน ๑ อัตรา
(๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เคมี) จำนวน ๑ อัตรา
(๔) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
(๕) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : ค่าจ้างรายเดือนๆ ละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้เสนอราคาขอรับใบเสนอราคาและยื่นใบเสนอราคาพร้อมหลักฐานได้ที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ถนนถวิลวัฒนา ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือที่ ก.ค. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มวิชาเอกที่รับสมัคร
๒) มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิหรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ออกให้โดยคุรุสภา
๓) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง