เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดทำโพธิ์ จะดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง (วุฒิปริญญาตรี) สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดการจ้าง
๒. ค่าตอบแทนและระยะเวลาการจ้าง
๒.๑ ค่าตอบแทนเดือนละ ๘,๙๐๐ บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๓.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาอกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๓.๓ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนดสำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษาตรงกับกลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรับ
๓.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามณร นักพรต นักบวช

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ถนนท่าโพธิ์ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์