เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000 บาท

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
ประกาศ รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตรจ้าง วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000 บาท

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน ๑ ตำแหน่ง
ด้วยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวปฏิบัติงานครูอัตราจ้าง วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน ๑ ตำแหน่ง เพื่อทดแทนอัตราว่างของ
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก สรรหาโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง ที่เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือก สรรหาลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑ มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความทางผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวช
๒.๒ คุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด หรือ
เทียบเท่า
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและห
ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้
(๓) มีใบประกอบวิชาชีพครู
(๔) มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสอนได้เป็นอย่างดี
๓. ขอบข่ายภารกิจงานและหน้าที่การปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
๓.๑ ปฏิบัติการสอนกลุ่มวิชาสุขศึกษาพลศึกษา
๓.๒ งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ดังต่อไปนี้

๔. การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม
๒๕๖๗ – วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือ สมัครออนไจน์ พร้อมแนบเอกสารประกอบการ
สมัครทาง e-mail : [email protected]

เอกสารหลักฐานในการสมัคร ดังนี้
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมแมส ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
๔.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ในสาขาวิชา
หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน
๔.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๔.๖ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
ทั้งนี้ ให้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ/หลักฐานการผ่านงาน
๕. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก สรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด 1 หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำ
ให้ผู้ที่สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก
สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก สรรหาและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก สรรหา
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 6 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และสรรหาภายในวันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ๒ (กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ห้อง๑๑๓) และทางเว็ป
ไซต์www.ben2.ac.th

รายละเอียดรับสมัครครูอัตราจ้างเพิ่มเติม 🌟 ประกาศรับสมัคร

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ รถเก๋งมือสอง รถบ้านเจ้าของขายเอง จากผู้ขายทั่วประเทศได้