เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์) และวิชาสังคมศึกษา จํานวน ๒ อัตรา

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สังกัด : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูผู้สอน วิชาเอกศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์) และครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา จํานวน ๒ อัตรา

อัตราเงินเดือน : เดือนละ 15,050 บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง
ณ ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ระหว่างวันที่ 11 – 17 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 –
16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบ สัมภาษณ์ พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน(Port Folio)และสอบความสามารถด้านการสอน พิจารณาจากการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ