เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 10 อัตรา

ประกาศโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบุรีมีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้างเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
จํานวน 10 อัตรา ดังนี้

1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จํานวน 10 อัตรา ดังนี้
1.1 ครูผู้สอนภาษาไทย จํานวน 2 อัตรา
1.2 ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส จํานวน 1 อัตรา
1.3 ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น จํานวน 1 อัตรา
1.4 ครูผู้สอนสังคมศึกษา จํานวน 1 อัตรา
1.5 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
1.6 ครูผู้สอนเคมี จํานวน 1 อัตรา
1.7 ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา
1.8 ครูผู้สอนแนะแนว จํานวน 1 อัตรา
1.9 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัด
เพชรบุรี อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร: 032 – 425052 ตั้งแต่วันที่ 11 – 21 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา
08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนํามายื่นในวันสมัคร
3.1 สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภาหรือสภาวิทยาลัยสถาบันอนุมัติแล้วพร้อมฉบับต้นฉบับ จํานวน 1 ฉบับ
3.2 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับต้นฉบับ จํานวน 1 ฉบับ
3.3 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนพร้อมฉบับต้นฉบับ จํานวน 1 ฉบับ
3.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมฉบับต้นฉบับ จํานวน 1 ฉบับ
3.5 สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับต้นฉบับ จํานวน 1 ฉบับ
3.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) จํานวน 1 ฉบับ
3.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับต้นฉบับ จํานวน 1 ฉบับ
3.8 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 3 รูป

4. การยื่นใบสมัคร
4.1 ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
4.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท / เดือน โดยทําสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่ กันยายน 2566 สิ้นสุด มีนาคม 2567

ที่มาของข้อมูล : โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม : ไฟล์แนบ