เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส

ด้วย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส จำนวน ๑ อัตรา กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครตามท้ายประกาศนี้ และยื่นใบสมัครได้ ณ สำนักงาน กลุ่มอำนวยการและบริหารงบประมาณ ตึกเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

๓. การยื่นใบสมัคร
๓.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง และครบถ้วน
๓.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๓.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

อัตราเงินเดือน เงินเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

ที่มาของข้อมูล : โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

รายละเอียดเพิ่มเติม : ไฟล์แนบ