เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน เป็นบุคลากรสอนเสริม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สังกัด : สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร : วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : ค่าตอบแทน 15,000 บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ตั้งแต่วันนี้
ถึง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ในเวลาราชการ

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมยื่น
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือวุฒิการศึกษา
ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารักการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี