เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอก ฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

ด้วยโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน เป็นบุคลากรสอนเสริม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วิชาเอก
ฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

2. อัตราค่าจ้างและระยะเวลาจ้าง
– ค่าตอบแทน 15,000 บาท

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ในเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. สำเนาแสดงผลการศึกษา ปริญญาบัตรและหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

4.1 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารักการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
– สอบสัมภาษณ์

5. วัน เวลาที่สอบ
ณ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี สอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการ 30 สิงหาคม 2566 09.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี