เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนเพิ่มวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม/คหกรรมศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคหกรรม/คหกรรมศาสตร์

สังกัด : โรงเรียนเพิ่มวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
ตําแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอนสาขา
วิชาเอกคหกรรม/คหกรรมศาสตร์ เงินสบทบประกันสังคมตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 1 อัตรา และมีบ้านพักครู ชาย/หญิง

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500.- (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงคจะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่โรงเรียนเพิ่มวิทยาตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 – 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
1.ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง และต้องแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อยตามประเพณีนิยม
2.ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัคร
ให้ถูกต้องครบถ้วน (สําเนาถูกต้องทุกฉบับ) ในกรณีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
หรือวุฒิการศกึษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับ
ผู้นั้น และทางโรงเรียนเพิ่มวิทยาจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : โรงเรียนเพิ่มวิทยา