เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม รับสมัครตำแหน่ง ครูช่วยสอน จำนวน 8 อัตรา

ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน ตามงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สังกัด : โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
ตำแหน่งที่รับสมัคร ครูช่วยสอน
๑.๑ วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๕ อัตรา
๑.๒ วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓ วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย จำนวน ๑ อัตรา
๑.๔ วิชาเอกทัศนศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,050 บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ระหว่างวันที่ 14 – 20 กันยายน ๒๕๖๖ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน) และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
วิชาเอกสังคมศึกษา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน)
๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕) ปฏิบัติหน้าที่งานพอเพียงสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๖) ปฏิบัติหน้าที่พิเศษตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย
๗) ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์กลางคืนและกลางวัน
๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน)
๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕) ปฏิบัติหน้าที่งนสถานศึกษาพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๖) ปฏิบัติหน้าที่พิเศษตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย
๗) ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์กลางคืนและกลางวัน
๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชานาฎศิลป์ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน)
๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕) ปฏิบัติหน้าที่พิเศษตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย
๖) ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์กลางคืนและกลางวัน
๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาเอกทัศน์ศิลป์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ และส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน)
๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕) ปฏิบัติหน้าที่พิเศษตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย
๖) ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์กลางคืนและกลางวัน
๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม