เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนเมืองสุรินทร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกดนตรี เจ้าหน้าที่งานบุคคลและปฏิบัติงานสอนระดับชั้นประถมศึกษา รวม 3 อัตรา

ประกาศโรงเรียนเมืองสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

สังกัด : โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
๑.ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
๒.ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี จำนวน ๑ อัตรา
๓.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคคลและปฏิบัติงานสอนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราจ้างเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท/คน (พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๕% ของอัตราค่าจ้าง)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ประกาศรับสมัครวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ (เว้นวันหยุดราชการ)

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๓.๑. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
(๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด
(๓) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรสภาหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
๓.๒. ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกดนตรี
(๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาดนตรี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(๒) ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด
(๓) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภาหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
๓.๓ เจ้าหน้าที่งานบุคคลและปฏิบัติงานสอนระดับชั้นประถมศึกษา
(๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
(๒) ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด
(๓) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภาหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
(๔) ใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office หรือ ICT เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
(๕) สามารถปฏิบัติงานสอนระดับชั้นประถมศึกษาได้

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook Muangsurin School