เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนเสนานุเคราะห์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๔ อัตรา

ประกาศโรงเรียนเสนานุเคราะห์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสอน (Teacher Assistant)

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วยสอน (Teacher Assistant) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๔ อัตรา

อัตราเงินเดือน : ๙,๐๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๑.๒.๑ ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษคู่ครูต่างชาติ ห้องเรียน Intensive English Program
๑.๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเสนานุเคราะห์