เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาการงานอาชีพ จำนวน ๑ อัตรา และเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ อัตรา อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๗๖๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกและอัตราค่าจ้าง
๑.๑ ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๑.๒ เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วุฒิการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมศิลป์/อุตสาหกรรมไฟฟ้า/อุตสาหกรรมช่างยนต์/อุตสาหกรรมเครื่องกล
– เพศชาย/เพศหญิง
– อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
– มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
– มีความใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่
– ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
– จบการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– เพศชาย/เพศหญิง
– อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
– มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office ได้ดี
– มีความใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่
– ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ระยะเวลาการจ้าง
เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานฝ่ายบริหาร อาคาร ๑ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”