เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง รายวิชาภาษาอังกฤษ
ด้วยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง รายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
1.1 ครูอัตราจ้าง รายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูอัตราจ้างรายวิชาภาษาอังกฤษ
3.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องกับการสอน
3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3.3 มีใจรักการสอน และหากมีประสบการณ์ในด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. อัตราเงินเดือน
ค่าจ้าง/เดือน 10,000 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้าง หรือ ตามกฎหมายกำหนด

5. เอกสารการรับสมัคร
5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ สวมใส่เสื้อสุภาพไม่มีลวดลายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
5.2 หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมด้วยสำเนา 1 ฉบับ
5.3 หลักฐานแสดงผลการเรียน (TRANSCRIP) พร้อมด้วยสำเนา 1 ฉบับ
5.4 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมด้วยสำเนา 1 ฉบับ
5.5 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมด้วยสำเนา 1 ฉบับ
5.6 ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
5.7 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมด้วยสำเนา 1 ฉบับ 5.8 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมด้วย สำเนา 1 ฉบับ

6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องกลุ่ม บริหารงานบุคคล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องกลุ่ม บริหารงานบุคคล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และที่ www.maesai.ac.th

8. วันสอบคัดเลือก
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โดยจะทำการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ดังนี้ 1) สอบภาคปฏิบัติ 2) สอบสัมภาษณ์

9. ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกภายใน วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และที่ www.maesai.ac.th

ที่มาของข้อมูล : Facebook โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

รายละเอียดประกาศ :