เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไปและสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไปและสาขาที่เกี่ยวข้อง

สังกัด : โรงเรียนโกสัมพีวิทยา อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไปและสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้สมัครจะต้องสมัครด้วยตนเอง โตยขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนโกสัมพีวิทยา อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
– จบการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี หรือ ๕ ปี หรือจบปริญญาโท ตรงตามวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ได้รับวุฒิปริญญาทางการศึกษาตรงตามวิชาเอกที่กำหนดในประกาศ และ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. เดิมรับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ชั้นพื้นฐาน
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนโกสัมพีวิทยา