เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
ด้วย โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา เลขที่ ๑๑๕ หมู่ ๙ ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา

๑.ตำแหน่งที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว
๑.๑ ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา
๑.๒ อัตราว่าง จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาเอกสังคมศึกษา
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑.๔ ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
๑.๕ ลักษณะการจ้าง โดยวิธีจ้างเหมาบริการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
๑.๖ ระยะเวลาการจ้าง วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการโรงเรียน โตนดหลวงวิทยา เลขที่ ๑๑๕ หมู่ ๙ ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.

๓. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
๓.๑ ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (ตามแนบท้ายประกาศนี้)
๓.๒ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
๓.๓ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)
๓.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๓.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน
๓.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)
๓.๗ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๓.๘ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค จากโรงพยาบาลของรัฐบาล ๓.๙ หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาอกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ ประเภทครู หรือ หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ)

๔. การยื่นใบสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด
๔.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

ที่มาของข้อมูล : Facebook โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา