เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์หรือเกษตร

ประกาศโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
ด้วยโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา โดยใช้งบประมาณจากเงินระดมทุนของโรงเรียนจะดำเนินการรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา (อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท/คน)
มีสาขาวิชาเอก ดังนี้ สาขาวิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์หรือเกษตร

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ หรือยื่นใบสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8 – 13 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
3.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
3.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
3.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

4. การยื่นใบสมัคร
4.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วนหรือสามารถยื่นใบสมัครทางออนไลน์ได้
4.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ ไว้ในใบสมัคร
4.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ โรงเรียน โนนค้อวิทยาคม ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ หรือ เพจ โรงเรียนโนนนค้อวิทยาคม

ที่มาข้อมูลจาก : Facebook โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร

รายละเอียดตามประกาศ