เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนโนนหันวิทยายน รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน ๔ อัตรา สาขาสังคมศึกษา ดนตรีศึกษา และศิลปศึกษา

ประกาศโรงเรียนโนนหันวิทยายน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

สังกัด : โรงเรียนโนนหันวิทยายน โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูช่วยสอน จำนวน ๔ อัตรา
๑.๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑.๑.๑ วิชาเอก สังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ศิลปะ
๑.๒.๑ วิชาเอก ดนตรีศึกษา จำนวน ๒ อัตรา
๑.๒.๑ วิชาเอก ศิลปศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : ค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๕๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานบริหารงานทั่วไปอาคาร ๑ ชั้น ๑ โรงเรียนโนนหันวิทยายน ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔o๒co ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เฉพาะวันทำการ

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๑.เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง และตรงตามสาขาวิชาเอกที่สมัคร
๓. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้และยังไม่หมดอายุ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้และยังไม่หมดอายุ
๔. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนโนนหันวิทยายน