เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง สาชาวิชาเอกเคมี และสาขาวิชาเอกภาษาไทย รวม 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาชาวิชาเอกเคมี และสาขาวิชาเอกภาษาไทย

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

ตำแหน่งที่รับสมัคร : สาชาวิชาเอกเคมี จำนวน ๑ อัตรา และภาษาไทย ๑ จำนวน

อัตราเงินเดือน : ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ สมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕-๒๘กันยายน ๒๕๖๖

หลักสูตรและการสอบคัดเลือก
๑ โดยสอบข้อเขียนด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพรวมทั้งระเบียบการปฏิบัติงานครู ๓๐ คะแนน
๒ สอบปฏิบัติการสอนวิชาเอกที่สมัคร ๒๐ นาที ๖๐ คะแนน
๓ สอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากประวัติ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ๕๐ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน จำนวน ๓ รูป

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา