เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนโยธินนุกูล รับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยครู รวม 8 อัตรา

ประกาศโรงเรียนโยธินนุกูล เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

สังกัด : โรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
1. ประเภทตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
2. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท ดังนี้
2.1 วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 3 อัตรา
2.2 วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
2.3 วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2.4 วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
2.5 วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
2.6 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้สมัครยื่นใบรับสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนโยธินนุกูล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 22 -26 กันยายน 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.30 น.

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดอบรม สั่งสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : โรงเรียนโยธินนุกูล