เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก เคมี จํานวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน

สังกัด : โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

ตำแหน่งที่รับสมัคร : สาขาวิชาเอก เคมี จํานวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องฝ่ายบริหารงบประมาณและ
บุคคล โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ตําบลวัดเพลง อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึง 29 กันยายน 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

วิธีการคัดเลือก
ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง
คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(สัมภาษณ์และสาธิตการสอน)

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ – Soponsiriraj School