เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)
ด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ดังนี้

๑.ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน) จำนวน ๑ อัตรา

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ ชั้น ๒ อาคารไทยรัฐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ (ในวัน เวลาราชการ) และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) จะประกาศรายชื่อของผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ประกาศทาง Facebook โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้)

๓. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
– ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) จำนวน ๑ ชุด และ/หรือแฟ้มรายงานผลงาน/ประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติการสอน
– ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครหรือหนังสือรับรอง
ที่ระบุว่าได้ศึกษาสำเร็จครบหลักสูตรแล้ว โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่เกินหลังวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด
– สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน ๑ ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
– หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
ทั้งนี้ ในสำเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน

๔. เงื่อนไขการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน ในการสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก อันมีผลทำให้ผู้สมัครคัดเลือกไม่มีสิทธิคัดเลือก ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการสมัครและการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้)