เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์
เงินเดือน 10,000บาท ตั้งแต่
วันที่ 5 – 30 เมษายน 2567
ที่ตั้งโรงเรียน : 459 หมู่ที่ 3 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศโรงเรียนโพนทองวิทยายน

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนโพนทองวิทยายน จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครู
อัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา
อาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย และคําสั่งมอบอํานาจ
ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น ลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ชื่อตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๘,000 บาท/เดือน เงินสมทบประกันสังคมร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง
ระยะเวลาการจ้าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 (12 เดือน)

รายละเอียดประกาศ :: ประกาศโรงเรียนโพนทองวิทยายน

รยนต์มือสอง ราคาถูก เจ้าของขายเอง : รถมือสอง