เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียน​ประชา​นุ​เคราะห์​วิทยา​ รับสมัครครู​อัตรา​จ้าง เงินเดือน 5,000 บาท วิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เอกคณิตศาสตร์ เอกประถมศึกษา เอกพลศึกษา หรือจบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

โรงเรียน​ประชา​นุ​เคราะห์​วิทยา​ รับสมัครครู​อัตรา​จ้าง
วิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกคณิตศาสตร์ เอกประถมศึกษา เอกพลศึกษา
หรือจบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 5,000 บาท

ประกาศโรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกคณิตศาสตร์ เอกประถมศึกษา เอกพลศึกษา หรือจบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
ด้วย โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ มีความ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๓ อัตรา

รายละเอียดดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๓ อัตรา
๑.๒ อัตราค่าจ้าง ๕,๐๐๐ บาท
๑.๓ ทำสัญญาจ้าง ๑๖ พ.ค.๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ มีวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เอกคณิตศาสตร์ เอกประถมศึกษา เอกพลศึกษา
หรือจบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

๒.๒ มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง ๒๒-๕๐ ปี
๒.๓ ไม่เป็นผู้พิการ มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๕ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. ลักษณะงาน
๓.๑ ทำหน้าที่ครูผู้สอนประจำชั้นทุกรายวิชา
๓.๒ งานอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย
๔. การรับสมัคร
๔.๑ ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา ต.กลางใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อเบอร์โทรศัพท์
๑๘๘-๒๖๑๕๓๘๙ (คุณครูสุรศักดิ์ ทองเจียว)
๔.๒ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา 0๘.๓๐ น.เป็นต้นไป
๕. หลักฐานการสมัคร
๕.๑ สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ๑ ฉบับ
๕.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ
๕.๓ ใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
๖ สวัสดิการ
๖.๑ มีบ้านพักครู
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗
ว่าที่ ร.ต.
(สุรศักดิ์ ทองเจียว)
ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา

 โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑