เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,140 บาท

โรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,140 บาท

ประกาศโรงเรียนป่าซาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือน ประจาภาคเรียนที่ 1/2566

ด้วยโรงเรียนป่าซาง อกเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำภาคเรียนที่ 1 /2566 จำนวน 1 อัตรา
1. ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

2.วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก มีความประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารบุคคล (ห้องธุรการ) โรงเรียนป่าซาง ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.– 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดประกาศรับสมัคร

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน