เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลแพร่ ขยายเวลาการรับสมัคร ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลแพร่ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณ
ปี ๒๕๖๖

ด้วยโรงเรียนอนุบาลแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ประสงค์ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ดังนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา
– กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ อัตราค่าตอบแทน
– ปริญญาตรี ๔ ปี เงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
– ปริญญาตรี ๕ ปี เงินเดือน ๘,๗๐๐ บาท (แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ที่โรงเรียนอนุบาลแพร่ (ห้องครูเวร ณ อาคารโกเมศ) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ (เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.)

๓. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารฉบับจริงและสำเนาจำนวน ๑ ชุด พร้อมรับรองสำเนาเอกสาร ดังนี้
๓.๑ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ผู้มีอำนาจอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้วและใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน
๓.๓ บัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
๓.๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ถ้ามี)
๓.๕ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๓.๖ รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ เดือน) จำนวน ๓ รูป
๓.๗ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
๓.๘ ใบรับรองผลตรวจโควิด (ถ้ามี)
๓.๙ หลักฐานการฉีดวัคซีน (ถ้ามี)

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครคัดเลือกไม่มีสิทธิ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนอนุบาลแพร่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๓๑สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ และทางเว็บไซต์ https://www.facebook.com/anubanphrae

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : โรงเรียนอนุบาลแพร่